Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Na podstawie art. 10 ust. 2b i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny, podlegającemu postępowaniu w myśl Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kogo dotyczy

Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami. W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością.

Czas realizacji

nie dotyczy

Wymagane dokumenty

deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , a w przypadku wskazania przez współwłaścicieli jednego z nich, uprawnionego do złożenia deklaracji, wraz z deklaracją należy złożyć pisemną umowę, potwierdzającą to uprawnienie

Opłaty

brak opłaty

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

Uchwała Nr LXXVIII/719/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Dodatkowe informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu sprawowania kontroli przestrzegania
i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji innych praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
- art. 6 ust.1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,
Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35)-RODO,
- art. 6 ust. 5a, rozdziału 4a, art. 9u, art. 9x, art. 9xa, art. 9xaa, art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2023 poz. 1469 z późn. zm.),
- art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz.2556 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2021 poz.906),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013 poz.122),
- uchwały Nr LXXXIX/846/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2023r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia,
- uchwały Nr XCVII/929/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2023r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2023 poz. 6860),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U.2023 poz.775),
- art. 5-6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
(tj. Dz. U. 2020 poz.164),
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych - obowiązek zarchiwizowania sprawy
(Dz.U. 2011 Nr 14 poz.67),
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności służby, organy administracji publicznej, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Radomia.
6. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 oraz zgodnie z terminami wynikającymi z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych., tj.:
- dla kontroli realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku - 5 lat od zakończenia roku, w którym przeprowadzono kontrolę,
- dla kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - 10 lat od zakończenia roku, w którym przeprowadzono kontrolę.

7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych;
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.
8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; proszę
o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo
do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonych ustawami obowiązków określonych w pkt 3.

E-formularz

© 2024 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.2.0
baza: 1.4.2.2
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij