Wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Na wniosek osoby zainteresowanej wydaje się stosowne zaświadczenie potwierdzające fakt wykreślenia sprzętu z rejestru..

Kogo dotyczy

Obywatele

Czas realizacji

Do 7 dni

Wymagane dokumenty

Wniosek

Opłaty

Bez wydania zaświadczenia - bezpłatnie, za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa wynosi - 17 zł

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 652, Art.20)

Dodatkowe informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. wykreślenia z rejestru sprzętu pływającego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
- art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 2015 poz.. 652 z późn. zm.)
- § 17, § 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunku chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.2001 Nr 138 poz. 1559 z późn. zm.)
- art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2128 z póżn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.)
jest obligatoryjne.

E-formularz

© 2024 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.2.0
baza: 1.4.2.2
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij