Rezygnacja z wydłużonego okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców po raz pierwszy inwestujących w Radomiu na warunkach określonych Uchwałą Nr 752/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r.

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego rezygnacji z wydłużonego okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc de minimis na warunkach określonych Uchwałą nr 170/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, którzy po raz pierwszy na terenie miasta Radomia zrealizują nową inwestycję.

Czas realizacji

Do 30 dni

Wymagane dokumenty

Rezygnacja z wydłużonego okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości na warunkach określonych Uchwałą Nr 752/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 czerwca 2014r.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 362)
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL 352/1 z dnia 24.12.2013r.)

Dodatkowe informacje

Klauzula Informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, o ile to ograniczenie nie spowoduje ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji ustawowych zadań gminy
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: - ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2017. Poz. 1785 ze zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2018, poz. 800), ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2018, poz. 362) jest obligatoryjne, a ich niepodanie może spowodować nałożenie kar finansowych przewidzianych przepisami prawa podatkowego lub w przypadku prowadzenia postępowań na Pani/Pana wniosek odmowę prowadzenia takiego postępowania

E-formularz

© 2024 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.2.0
baza: 1.4.2.2
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij