Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/ o stanie zaległości podatkowych

Uzyskanie zaświadczenia.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ubiegające się o wydanie zaświadczenia.

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia oraz dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa 21,00zł

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia w terminie 7 dni od daty odbioru postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2018, poz. 800),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2018. poz. 1044),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)

Dodatkowe informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, o ile to ograniczenie nie spowoduje ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji ustawowych zadań gminy,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: - ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2018. poz. 1044), ustawą z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2018, poz. 800), Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330) jest obligatoryjne, a ich niepodanie może spowodować nałożenie kar finansowych przewidzianych przepisami prawa podatkowego lub w przypadku prowadzenia postępowań na Pani/Pana wniosek odmowę prowadzenia takiego postępowania.

E-formularz

© 2023 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.2.0
baza: 1.4.2.2
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij