Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy

Usługa umożliwia złożenie wniosku pobytu stałego lub czasowego.

Kiedy się zameldować
- najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
- jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały ,
- jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy.

[!UWAGA!] Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce — kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.

Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1979 rokiem) — podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL.

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:
nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Kogo dotyczy

Dotyczy osób chcących uzyskać zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Czas realizacji

bez zbędnej zwłoki

Wymagane dokumenty

1. Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład: umowa cywilnoprawna, umowa najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie.sądu,
2. Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu, dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

[!UWAGA!] Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany

Opłaty

Usługa zameldowania na pobyt stały lub czasowy jest bezpłatna.

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411)

Dodatkowe informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotyczy zameldowania na pobyt stały lub czasowy
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ) informuję , iż:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu, ul. Kilińskiego 30,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
- art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm. ),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

E-formularz

© 2024 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.2.0
baza: 1.4.2.2
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij