Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia.

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Radomia.

Czas realizacji

7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
4. W przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty należnej opłaty skarbowej z tytułu złożenia pełnomocnictwa.

Opłaty

50,00 zł opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
17,00 zł opłata skarbowa z tytułu złożenia pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Art. 9b, 9c, 9d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1297)

Dodatkowe informacje

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod.kontakt@umradom.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowania zadań w zakresie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: w tym odbioru odpadów, pobierania i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanie następców prawnych jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:

art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze),
obowiązek prawny wynikający z art. 3 ust. 2 i art. 6c, art. 6h, art. 6m, art.6o, art., 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
dział III – VII i VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
obowiązek prawny wynikający z art. 5-6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania sprawy,
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów o powierzenie,

5. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

6. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo dostępu do treści swoich danych
prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.

7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

E-formularz

© 2023 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.1.0
baza: 1.4.2.1
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij