Zawiadomienie (170/2015) o spełnieniu lub nie spełnieniu warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc regionalną na warunkach określonych Uchwałą nr 170/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r.

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego zawiadomienia o tym czy przedsiębiorca spełnił czy nie spełnił warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego pomoc regionalną na warunkach określonych Uchwałą nr 170/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców którzy składali zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

Czas realizacji

Do 30 dni.

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o spełnieniu / nie spełnieniu warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia na warunkach określonych Uchwałą Nr 170/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015r.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 362)
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL 352/1 z dnia 24.12.2013r.)

Dodatkowe informacje

Klauzula Informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, o ile to ograniczenie nie spowoduje ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji ustawowych zadań gminy
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: - ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2017. Poz. 1785 ze zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2018, poz. 800), ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2018, poz. 362) jest obligatoryjne, a ich niepodanie może spowodować nałożenie kar finansowych przewidzianych przepisami prawa podatkowego lub w przypadku prowadzenia postępowań na Pani/Pana wniosek odmowę prowadzenia takiego postępowania

E-formularz

© 2024 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.2.0
baza: 1.4.2.2
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij