Informacja w sprawie podatku rolnego - IR

Formularz dedykowany jest dla zdarzeń, dla których obowiązek złożenia zeznania podatkowego (np. nabycie, zbycie nieruchomości , zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości, lub jej części), powstał do dnia 30.06.2019r. Wzór formularza określony został uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 589/2017 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych i uchwałą Nr 677/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.05.2018r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego informacji w sprawie podatku rolnego.

Kogo dotyczy

Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych (w tym przypadku usługa dotyczy odpowiednio jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych).

Czas realizacji

30 dni

Wymagane dokumenty

IR - Informacja ws podatku rolnego
ZW - Dane współwłaścicieli
ZZR - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
ZDR – dane o nieruchomościach rolnych

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm. Art.3, ust.1 i 2)
2. Uchwała Nr 677/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.05.2018r.w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Uchwała Nr 589/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji deklaracji podatkowych (Dz.U.Woj. Mazowieckiego z 2017r. poz. 12419)

Dodatkowe informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotyczy złożenia informacji w sprawie podatku rolnego - IR
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm. Art.3, ust.1 i 2)
- Uchwała Nr 677/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.05.2018r.w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- Uchwała Nr 589/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji deklaracji podatkowych (Dz.U.Woj. Mazowieckiego z 2017r. poz. 12419)
jest obligatoryjne.

E-formularz

© 2023 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.2.0
baza: 1.4.2.2
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij