Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Kogo dotyczy

Producentów rolnych, za których uważa się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Czas realizacji

Wypłata zwrotu za I półrocze od 1 do 30 kwietnia, za II półrocze od 1 do 31 października.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego oraz faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Opłaty

Bez opłaty.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Radomia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 1340),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2017r poz. 1257),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dodatkowe informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, o ile to ograniczenie nie spowoduje ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji ustawowych zadań gminy,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: - Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 1340), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2017r poz. 1257)) jest obligatoryjne, a ich niepodanie może spowodować nałożenie kar finansowych przewidzianych przepisami prawa podatkowego lub w przypadku prowadzenia postępowań na Pani/Pana wniosek odmowę prowadzenia takiego postępowania

E-formularz

© 2024 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.2.0
baza: 1.4.2.2
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij