Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia.

Uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Radomia.

Czas realizacji

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Radomia.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
4. W przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty należnej opłaty skarbowej z tytułu złożenia pełnomocnictwa.

Opłaty

- 50,00 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- 17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Opłatę należy wpłacić na konto:
Konto: 52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

Art. 9b, 9c, 9d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1469 z późn. zm. )
Art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2023 poz. 221 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje

Przedsiębiorco!
odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl
Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.
Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Mateusza Szczypior Kierownika Biura Danych Osobowych z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod.kontakt@umradom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celu sprawowania kontroli przestrzegania
i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji innych praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy:
- art. 6 ust.1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,
Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35)-RODO,
- art. 6 ust. 5a, rozdziału 4a, art. 9u, art. 9x, art. 9xa, art. 9xaa, art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2023 poz. 1469 z późn. zm.),
- art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz.2556 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2021 poz.906),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013 poz.122),
- uchwały Nr LXXXIX/846/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2023r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia,
- uchwały Nr XCVII/929/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 maja 2023r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 2023 poz. 6860),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U.2023 poz.775),
- art. 5-6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
(tj. Dz. U. 2020 poz.164),
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych - obowiązek zarchiwizowania sprawy
(Dz.U. 2011 Nr 14 poz.67),
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności służby, organy administracji publicznej, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie umów zawartych z Gminą Miasta Radomia.
6. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 oraz zgodnie z terminami wynikającymi z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych., tj.:
- dla kontroli realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku - 5 lat od zakończenia roku, w którym przeprowadzono kontrolę,
- dla kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - 10 lat od zakończenia roku, w którym przeprowadzono kontrolę.

7. Posiada Pani/Pan następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych;
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.
8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; proszę
o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w celu uzyskania wyjaśnień oraz ma Pan/Pani prawo
do powiadomienia o naruszeniu przepisów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonych ustawami obowiązków określonych w pkt 3.

E-formularz

© 2024 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.2.0
baza: 1.4.2.2
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij