Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu podatkowego deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych.

Kogo dotyczy

Osób fizycznych i osób prawnych, będących właścicielami środków transportowych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Czas realizacji

30 dni

Wymagane dokumenty

DT-1 deklaracja w sprawie podatku od środków transportowych, wraz z załącznikiem DT-1/A,
Umowa kupna/sprzedaży lub faktura - skan.

Opłaty

brak opłaty

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1785)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2025)
3. Uchwała Nr 677/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2018r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dodatkowe informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia
z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 30,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.kontakt@umradom.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, o ile to ograniczenie nie spowoduje ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji ustawowych zadań gminy,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: - ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2017. Poz. 1785 ze zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2018, poz. 800), jest obligatoryjne, a ich niepodanie może spowodować nałożenie kar finansowych przewidzianych przepisami prawa podatkowego lub w przypadku prowadzenia postępowań na Pani/Pana wniosek odmowę prowadzenia takiego postępowania.

E-formularz

© 2023 Urząd Miejski w Radomiu
aplikacja: 1.4.2.0
baza: 1.4.2.2
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij